کتاب هفدهمین روز روایتی متفاوت از خودکفایی صنعت موشکی ایران
مدیر رسانه‌ای محسن مشرقی
تألیف و تدوین فاطمه عالمی، محمدحسین بارونقی
طراح جلد سید رضا سعیدزاده بیدگلی
صفحه‌آرا سید محمدنعیم نصیری

مرضیه چوپان

انتشارات
طراح سایت فرزانه رئیسی

محمدامین تاج‌امینی

با تشکر از فاطمه عقیقی

زنیب ماشاءاللهی

فائضه غفارحدادی

فاطمه صادق‌زاده

زینب حسن‌زاده

تهیه شده در

موسسه رویش رسانه

(www.rooyeshresane.ir)

به سفارش

دفتر حفظ آثار فرماندهی موشکی هوا فضای سپاه