پیوست کتاب

کتاب هفدهمین روز > پیوست کتاب

اولین پرتاب موشک ایرانی

  نظر 408

جنگ شهرها

  نظر 466

پرتاب موشک ایران به بانک رافدین

پس از چندین پرتاب موشک به عراق و عدم اعتراف آنها به اصابت موشک از طرف ایران، موشک بعدی درست به ساختمان بانک رافدین، در سه کیلومتری کاخ صدام خورد. دومین بانک بزرگ خاورمیانه که با این انفجار سه طبقه از هجده طبقه‌ی آن تخریب شد. طبقاتی که بعثی‌ها در پوشش بانک، به کارهای اطلاعاتی و جاسوسی علیه منطقه می‌پرداختند.

  نظر 460

فرمانده آتش

طرح و ابتکار شهید تهرانی مقدم برای استفاده از آتش خمپاره به جهت پشتیبانی از عملیات‌ها باعث شد تا محسن رضایی او را به عنوان فرمانده توپخانه سپاه انتخاب کند.

  نظر 486